Przemienieni przez Boga

Tutaj znajdziesz historie ludzi, którzy zostali przemienieni przez Boga dzięki Jego łasce i mocy. On jest w stanie również przemienić twoje życie jeśli Mu zaufasz. Ktoś kiedyś powiedział, że zmieniamy się zwykle z dwóch powodów: inspiracji lub desperacji. Niech te historie będą dla nas inspiracją byśmy nie musieli się nigdy znaleźć w miejscu desperacji!
"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." - Rzym 12,2 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz." - Dz.Ap 2,37-41