Komunikacja z Bogiem


Na pewno każdy z nas kiedyś zastanawiał się nad pytaniem: jak przebiega nasza komunikacja z Bogiem? Świat duchowy ma wiele tajemnic a w Biblii jest napisane, że nasza wiedza jest cząstkowa, jednak pewne rzeczy możemy dostrzec. Zacznijmy od początku.

Jesteśmy istotami duchowymi

Bóg jest Duchem i właśnie taką formę on posiada a Słowo Boże oraz pan Jezus mówią o tym w bardzo wyraźny sposób:

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” – Jan 4,24

Bóg jest więc osobą duchową, zatem jego sposób komunikacji z nami również ma wymiar duchowy. Bóg stworzył nas też na swoje podobieństwo więc my również posiadamy ducha a dodatkowo też duszę i ciało:

„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.” – 1 Moj 1,26

„A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.” – 1 Tes 5,23

„Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.” – 1 Kor 2,9-15

Widzimy zatem, że zarówno my jak i Bóg jesteśmy istotami duchowymi a nasze ciało i dusza ma za zadanie jedynie wyrażać, komunikować na zewnątrz to, co jest wewnątrz nas. Innymi słowy nasze ciało i dusza pomaga nam w komunikacji na ziemi z innymi ludźmi i doświadczania świata widzialnego. Nasz duch natomiast pomaga nam w komunikacji ze światem duchowym, który jest również wokół nas oraz w komunikacji z Bogiem. Świat duchowy jest wieczny i bardziej pewny od świata widzialnego, który przeminie. Tak naprawdę jesteśmy istotami duchowymi przyobleczonymi jedynie w ciało i duszę. Musimy pamiętać o tym, że tak samo jak mamy możliwość komunikacji z Bogiem i Duchem Św. tak samo mamy możliwość interakcji z demonicznym światem duchowym i demonami. To od nas zależy jakiemu źródłu damy dostęp do naszego życia!

Wiele osób myśli, że może pozostać „neutralnym” i robić to co chce, jednak tak naprawdę albo stoimy po stronie diabła i demonów albo po stronie Boga i Jego Królestwa. Nawet jeśli jesteś tego w ogóle nieświadomy to wiedź, że już po jakiejś stronie stoisz a zadaniem diabła jest to byś dalej był nieświadomy i skończył w piekle. Dlatego też Bożym zadaniem jest to, by poprzez Kościół ludzie mogli Go poznać i zrozumieć Jego drogi! To brzmi niesprawiedliwie? Taki jest właśnie nasz przeciwnik! Jednak Bóg również do nas nieustannie mówi na wiele sposobów:

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” – Hebr 1,1-2

„Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – Ef 3,10-11

„Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.” – 1 Kor 1,21-25

Komunikacja z Bogiem

Jak już powyżej stwierdziliśmy nasz Bóg jest istotą duchową. Człowiek został również stworzony tak, by być z Nim i mieć bliską relację, dlatego posiadamy w sobie duchową cząstkę, która może się z Nim komunikować. W ten sposób mamy zdolność łączenia się ze światem duchowym a nie tylko z tym fizycznym.

Niestety grzech sprawił, że ta nasza komunikacja została przerwana pozostawiając nas (z własnego wyboru) samych sobie. Wybraliśmy życie na własną rękę. Staliśmy się panami i bogami swojego życia nie zależnie od tego czy zdawaliśmy sobie z tego sprawę czy nie! Nawet będąc w tym stanie cały czas mamy w sobie tą „zdolność” połączenia ze światem duchowym i Bogiem. Wiele osób jednak wybiera „duchowe doświadczenia i przeżycia” poza Nim czego skutkiem nierzadko jest związanie demoniczne i problemy w naszym życiu.

Pozostaje w nas cały czas „antena”, „duchowe gniazdko”, które może być połączone ze światem duchowym dobrym lub złym! Jedynie od nas zależy co wybierzemy. To złe połączenie Biblia różnie opisuje:

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni…” – Ef 2,1-3

„Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.” – Tyt 3,3

Skutkiem tego złego połączenia są złe, cielesne owoce, które pojawiają się w naszym życiu zamiast duchowych:

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.” – Gal 5,19-21

Gdy jednak postanawiamy żyć z Bogiem wtedy „rodzimy się” na nowo do życia z Nim. Biblia nazywa ten moment nowo-narodzeniem i sam Jezus o tym mówił do Nikodema – znawcy i nauczyciela Słowa Bożego. Widać w tym fragmencie wyraźnie, że nie ważne ile czytasz Biblii i jak bardzo jesteś religijny w życiu, bo jeśli nie doświadczyłeś duchowego nowo-narodzenia nie będziesz mógł doświadczyć również niebiańskich rzeczy duchowych. Nie możesz być prowadzony przez Ducha Bożego:

„A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.” – Jan 3,1-8

To połączenie z Bogiem poprzez Ducha Św., którego Jezus Chrystus do nas posłał po wniebowstąpieniu daje nam na nowo możliwość komunikacji z Nim. Musimy doświadczyć tych duchowych narodzin – naszego (na nowo) połączenia z Duchem Bożym. Te połączenie można porównać z momentem, gdy Duch Św. zstąpił na Marię a ona poczęła z Ducha Św… To też taki moment, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, gdzie Duch Św. został wylany a uczniowie Jezusa doświadczali spektakularnych, ponadnaturalnych rzeczy:

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.” – Dz. Ap. 2,1-6

Dlatego właśnie częstym znakiem (choć nie jedynym) tego, że zostaliśmy „narodzeni na nowo” jest to, gdy dostajemy jeden z darów Ducha Św. taki jak mówienie innymi językami lub prorokowanie… Myślę, że powinno być to spektakularne doświadczenie w naszym życiu połączone z pokutą, odwróceniem się od naszego wcześniejszego grzesznego życia oraz chrztem wodnym. Tylko dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu, kiedy umarł zamiast nas, my możemy być usprawiedliwieni z naszych grzechów. Ten proces musi się w nas dokonać! Duch Św. może do nas przyjść i zamieszkać jeśli tylko uwierzymy w Boży plan zbawienia w Jezusie Chrystusie pokutując z naszego starego życia i odwracając się od niego. Duch Św. chętnie zamieszka w nas i będzie z nami rozmawiał. Kościół jest dobrym miejscem, gdzie może to się dokonać lub poprzez naszą osobista rozmowę z Nim. Każda wierząca osoba również jest w stanie pomóc nam dotrzeć w to miejsce i zacząć życie na nowo z Bogiem.

JAK BÓG MANIFESTUJE SIĘ POPRZEZ NAS?

Gdy jesteśmy narodzonymi na nowo z Ducha Św. wierzącymi osobami mamy dostęp do Boga i możemy wyrażać tą relację na wiele sposobów. Komunikacja z Bogiem jest dzisiaj wciąż możliwa! Jak już przeczytaliśmy ze Słowa Bożego każda osoba składa się z kilku elementów:

  • CIAŁO – które jak wiemy posiada 5 zmysłów, może widzieć, słyszeć, czuć, dotykać i smakować
  • DUSZA – która najczęściej dzielona jest na trzy elementy, jako tak, która posiada: WOLĘ (mogę coś chcieć), UMYSŁ (mogę myśleć), EMOCJE (mogę poczuć coś)
  • DUCH – najczęściej utożsamiany z naszym sumieniem 

Aby wyjaśnić to w jaki sposób Bóg chce się wyrażać poprzez nas zastanów się najpierw, co dzieje się z człowiekiem, który nie jest połączony z Bogiem ale ze złym duchem? W jaki sposób ten zły duch manifestuje się w życiu takiej osoby? Jeśli poczytamy w Biblii na ten temat lub obejrzymy w internecie to zobaczymy różne tego przejawy. Taka osoba może mówić „nie swoim językiem”, może mieć ponadnaturalne zdolności, siłę, może widzieć świat duchowy, ulegać woli złego ducha… Przy opętaniu, zły duch próbuje wykorzystywać nas do swoich celów. One nie posiadają ciał więc chcą wyrażać się poprzez nasze! Podałem na początku zły przykład byśmy uświadomili sobie wpływ jaki może wywierać złe duchowe połączenie na nasze życie.

Gdy jednak mamy relację z Duchem Św. nasze życie również zaczyna funkcjonować w inny, nowy sposób. Biblia mówi, że stajemy się wtedy zupełnie innymi osobami, Nowymi Stworzeniami:

„Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.– 2 Kor 5,16-17

Ta komunikacja z Bogiem wyraża się również poprzez naszą duszę i ciało jeśli mu na to pozwolimy! On chce teraz dzielić się z nami Swoją wola, Jego myślami i emocjami. On chce dać nam zakosztować Jego życia, chce do nas mówić, pokazywać nam Swój świat i Jego piękno i doskonałość, która daleko bardziej przewyższa to, co jest na ziemi. Różnica polega na tym, że On nie zrobi nic wbrew naszej suwerennej woli wiec musimy z nim zacząć współpracować.

Bóg jest w stanie użyć nawet osła by skomunikować się z człowiekiem! Jego nie da się zaszufladkować. Możesz usłyszeć Go we śnie, wizji. Poprzez twój wewnętrzny głos a nawet i na własne uszy. On jest w stanie przemówić do ciebie poprzez znajomego lub inną osobę. Jest w stanie użyć znaków, które rozpoznasz jako Boże wskazówki… Pytanie tylko czy chcesz Go usłyszeć? Czy czekasz na Jego głos?

Najlepszą rzeczą, jaką jesteśmy w stanie zrobić w każdym momencie jest czytanie oraz studiowanie Jego Słowa – Biblii, ponieważ cała ona jest pełna Słów Bożych skierowanych do nas. Jeśli chcemy poznać Jego myśli i wolę to powinniśmy poznawać tą księgę! Jej znajomość da nam też zdolność do odróżnienia Bożego głosu od innego.

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” – 2 Tym 3,15-17