Kim jesteśmy w Chrystusie?


Ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że nie tylko Jezus Chrystus żyje w nas ale również my zostaliśmy zanurzeni w Nim. Co to znaczy być w Nim, zostać zanurzonym w Nim, móc korzystać z pewnych praw i przywilejów przynależących do nas dzięki trwaniu w Nim? Zacznijmy od tego, kim Bóg nas uczynił w momencie gdy rodzimy się na nowo z wody i Ducha Św.?

Nowe stworzenie

„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” – 2 Kor 5,17

 Biblia mówi, że w momencie naszych duchowych narodzin staliśmy się Nowymi Stworzeniami! Istnieją dwa wyrazy w Grece, które tłumaczone są w Biblii jako „nowe”: 

 • Pierwszy wyraz neos odwołuje się do kogoś, kto został stworzony, chociaż istnieje wielu jemu podobnych. 
 • Drugi, to kainos (zostało ono użyte w powyższym wersecie), które oznacza „coś co zostało stworzone, co jest czymś zupełnie innym, aniżeli pozostałe istniejące rzeczy.” 

Oznacza to, że w Chrystusie, jesteśmy zupełnie na nowo ukształtowanymi stworzeniami. Podobnie jak kiedyś Bóg stworzył nowe niebo i ziemię – czyniąc je z niczego, tak również jest z nami. On nie oczyścił naszego starego ja; On stworzył nas całkowicie nowymi! Nasza stara natura umarła i staliśmy się uczestnikami Bożej – duchowej natury. Gdy jesteśmy w Chrystusie, stajemy się „uczestnikami boskiej natury” – 2 Pio 1,4. Od teraz sam Bóg poprzez swojego Ducha Świętego, zamieszkuje w nas. My jesteśmy w Chrystusie a On jest w nas. Jak możemy opisać te dwie natury człowieka?

Dwie natury człowieka

 • Stara natura jest cielesna. Nie jest w stanie dorównać Bożym standardom. Stara natura jest martwa, nie rozumie rzeczy duchowych i nie potrafi sama wyprodukować dobrych owoców. Jest ona martwa „przez upadki i grzechy” – Ef 2,1

Może ona stać się żywa jedynie w ponadnaturalny sposób, co dzieje się gdy przychodzimy do Chrystusa, a On w nas zamieszkuje. Chrystus daje nam wtedy całkowicie nową, święta naturę i nieskażone życie. 

NIKODEM – jest przykładem osoby religijnej, znającej pisma i obrzędy duchowe a jednak nie narodzonej na nowo. Pan Jezus powiedział do niego, że musi się na nowo narodzić z Ducha Św. ! (Jan 3,1-21)

PIOTR i inni apostołowie – również po śmierci Jezusa poszli na ryby, zapominając o tym, co było i nie mając zrozumienia, które przyszło do nich dopiero, gdy zostali napełnieni Duchem Św. (Jan 21,1-16)

Nasze stare, cielesne życie nie jest w stanie pojąć spraw duchowych. Pozostajemy martwi duchowo z powodu grzechów. Dopiero, gdy doświadczymy momentu duchowych narodzin wtedy zostajemy wzbudzeni „do prowadzenia nowego życia w nim” – Rzym 6,4

 • Nowa natura jest duchowa i związana z naszą bliską relacją z naszym Bogiem – Ojcem. Poprzez głoszenie ewangelii Duch Św. zamieszkuje w nas. Kiedy odwracamy się w pokorze od starego życia i akceptujemy Jego plan zbawienia w Jezusie Chrystusie. Nie z naszych cielesnych uczynków ale z łaski przez wiarę w to, co Jezus dokonał dla nas. W Chrystusie jesteśmy odrodzeni i odnowieni.

Skarb w glinianym naczyniu

„Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.” – 2 Kor 4,7

„…abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.” – Ef 3,19

„…walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.” – Kol 1,29

„A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi; wszystko bowiem jest wasze, Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.” – 1 Kor 3,21-23

w Chrystusie
w Chrystusie

Będąc w Chrystusie jesteśmy:

 • Wyposażeni w 9 darów i 9 owoców Ducha Św.
 • Wolni od grzechu – Rzym 6,5-6
 • Odrodzeni w Nim – Ef 2,5 
 • Stworzeni na jego obraz – Rzym 8,29
 • Wolni od potępienia i trwania w tym co cielesne, 
 • Powołani do życia z Duchem Świętym – Rzym 8,1
 • Razem z innymi wierzącymi do tego by być częścią ciała Chrystusa – Rzym 12,5
 • Posiadaczami nowego serca – Ez 11,19
 • Błogosławionymi w Chrystusie „wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” – Ef 1,3
 • i wiele więcej…

Czasami możemy się zastanawiać dlaczego tak często nie żyjemy w taki sposób, nawet wtedy gdy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi i mamy pewność zbawienia? 

Przeszkody na drodze

Nasza stara natura nieustannie próbuje walczyć z tą Duchową, jednak naszym zadaniem jest wejść w naszą nową tożsamość, podobnie jak Izrael wychodząc z Egiptu miał za zadanie wejść do Ziemi Obiecanej! Zwycięstwo jest zapewnione nam przez Boga, potrzebujemy je jedynie zamanifestować w naszym życiu!

Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego, A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” – Ef 4,22-32

„Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.” – Gal 5,13-18

Zło i grzech wciąż są obecne, jednak teraz jako wierzący powinniśmy je postrzegać z innej perspektywy i nie powinny one już mieć kontroli nad naszym życiem tak jak było to wcześniej. W Chrystusie możemy doświadczyć zwycięstwa nad grzechem, co kiedyś nie było możliwe, gdyż stara natura tego nie potrafiła.

To na co powinniśmy zwrócić bacznie swoją uwagę, to na karmienie naszej nowej duchowej natury duchowym pokarmem poprzez relację (modlitwa, spędzanie czasu, rozmyślanie…) z naszym kochającym Ojcem a też poprzez poznawanie go w Słowie Bożym. Miejscem gdzie możemy najbardziej wzrastać jest właściwy, przebudzony duchowo kościół, który będzie się o nas troszczył i wyposażał nas.

Co mamy w Chrystusie?

Oto część fragmentów, które mówią o bogactwie, które mamy teraz w Jezusie Chrystusie:

 • „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie” – Rzym 3,24
 • „Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – Rzym 6,11
 • „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – Rzym 6,23
 • „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” – Rzym 8,1-2
 • „Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – Rzym 8,39
 • „Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie” – Rzym 12,5-6
 • „Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga.” – Rzym 15,17
 • „Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie” – 1 Kor 1,4-5
 • „Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem” – 1 Kor 1,30
 • „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” – 1 Kor 15,22
 • „Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg” – 1 Kor 1,21
 • „Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi” – 1 Kor 2,14
 • „Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.” – 2 Kor 3,14
 • „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” – 2 Kor 5,17
 • „To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.” – 2 Kor 5,19
 • „Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.” – Gal 3,14
 • „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.” – Gal 3,26-29
 • „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” – Ef 1,3
 • „Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” – Ef 2,4-10
 • „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” – Fil 4,7
 • „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” – Fil 4,13
 • „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” – Fil 4,19
 • „A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.” – 1 Tym 1,14
 • „Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie” – 2 Tym 1,13
 • „A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.” – 1 Pio 5,10
 • „Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” – 2 Tym 2,1
 • „Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” – 1 Kor 2,2

Biblia mówi ok 82 razy o tym, kim jesteśmy „w Chrystusie”! Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, kim Bóg nas uczynił i jaka jest teraz nasza pozycja. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie i jednocześnie Jezus Chrystus mieszka w nas poprzez Ducha Św., jesteśmy posadzeni w okręgach Niebieskich w Jezusie Chrystusie! Nasze myślenie powinno być Chrystocentryczne! Bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie nic otrzymać! Nie możemy oddzielać „łaski” od Chrystusa. To nie dzięki „łasce” jestem ZBAWIONY ale dzięki OSOBIE Jezusa Chrystusa!

Wszystkie fragmenty do studiowania:

 • W Chrystusie: Rzym 3,23; 8,1.2.39; 12,5; 1 Kor 1,2.30; 15,19.22; 2 Kor 1,21; 2,14.17; 3,14; 5,17.19; Gal 1,22; 2,4; 3,26.28; Ef 1,3.10.18.20; 2,13; 3,6.11; Fil 2,1; 3,14; Kol 1,18; 1 Tym 1,14; 2 Tym 1,1.9.13; 2,1.10
 • W Którym: Ef 1,7.11.13; 2,21.22; 3,12; Kol 2,3.11
 • W Nim: 2 Kor 1,20; 5,21; Ef 1,4.10; Fil 3,9; Kol 1,19; 2,6.7.9.10; 1 Jan 1,5; 2,5.6.27; 3,3.24; 4,13.15.16