3. Rodzaje chrztów w Biblii


W liście do Hebrajczyków zostały wymienione 6 „podstawowych nauk o Chrystusie”. Na trzecim miejscu znajduje się nauka o chrztach. Słowo „chrzest” jest w liczbie mnogiej, co oznacza, że są różne rodzaje chrztów.

„Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest [1] upamiętanie od martwych uczynków i [2] wiara w Boga[3] Nauka o chrztach i [4] nakładaniu rąk[5] o zmartwychwstaniu umarłych i [6]sądzie wiecznym.” – Hebr 6,1-2

 • Upamiętanie od martwych uczynków – odwrócenie się od naszego starego sposobu życia
 • Wiara w Boga – założenie fundamentu naszej wiary
 • Nauka o chrztach – rodzaje chrztów i ich znaczenie
 • Nakładaniu rąk – znaczenie tego zwyczaju
 • Zmartwychwstanie umarłych – co Biblia mówi o życiu wiecznym i Niebie 
 • Sąd wieczny – rodzaje sądów i to, co Biblia mówi na ich temat

Wszystkie te sześć „nauk” możemy nazwać podstawami wiary Chrześcijańskiej pierwszego kościoła, których apostoł Paweł nauczał w społecznościach, które sam założył. W tym artykule zajmiemy się chrztem i ich różnymi rodzajami.

CO TO JEST CHRZEST?

Słowo CHRZCIĆ [Baptizo] oznacza zanurzyć coś w płynie a potem to wyjąć, całkowicie pokryć płynem, zanurzyć, spowodować, żeby coś zostało zanurzone. Chrzest wodny jest:

 • Aktem posłuszeństwa wobec Słowa Bożego i poleceniu pana Jezusa, by się ochrzcić
 • Dla chrześcijanina chrzest jest przykazaniem a nie tylko wyborem
 • Jest symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – Rzym 6,3-5
 • Jest zewnętrznym znakiem wewnętrznej duchowej przemiany, która przez wiarę wydarzyła się w sercu

CZTERY RODZAJE CHRZTÓW

W naszym fragmencie użyta jest liczba mnoga, co świadczy o tym, że mamy więcej niż jeden chrzest ! Omówimy więc teraz każdy z nich.

„Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.” – Hebr 6,1-2

 • JANOWY CHRZEST WODNY – Był on głoszony i praktykowany przez Jana. Był to chrzest wodny, zanurzeniowy bezpośrednio związany z przeżyciem UPAMIĘTANIA i przygotowaniem ludzi na spotkanie z Jezusem, który miał przyjść.

„Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.” – Mar 1,4

 • CHRZEŚCIJAŃSKI CHRZEST WODNY – Jest on udzielany w imieniu i z upoważnienia Boga trójjedynego – Ojca, Syna i Ducha Św.

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…” – Mat 28,19

 • CHRZEST CIERPIENIA – Całkowite oddanie całego siebie, czyli naszego Ducha, Duszy i Ciała w ręce Boga nawet na śmierć w cierpieniach. Jest on wspominany w momencie, gdy Jezus mówił o tym, przez jakie cierpienia będzie przechodził idąc na śmierć. Jest też wspomniany w odniesieniu do uczniów i ich życia w poświęceniu i oddaniu aż do śmierci. Mieli oni możliwość uwielbić Boga w szczególny sposób oddając swoje życie.

„Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni.” – Łuk 12,50

„A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni.” – Mar 10,38

 • CHRZEST W DUCHU ŚW. – Nadprzyrodzone wyposażenie w moc pochodzącą z wysokości po to abyśmy byli świadkami Chrystusa. Dosłownie chodzi o zanurzenie „w” Duchu Św. W greckim tekście słowo „CHRZCIĆ” występowało tylko z przyimkami „w” i „do” i żadnym innym.

„Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni [w Duchu Św.] Duchem Świętym.” – DzAp 1,5

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” – DzAp 1,8

RÓŻNICA MIĘDZY CHRZTEM JANOWYM A CHRZEŚCIJAŃSKIM

Główną różnicą w porównaniu do chrztu Janowego jest to, że jest on udzielany w imieniu Jezusa Chrystusa i z upoważnienia Boga trójjedynego – Ojca, Syna – Jezusa Chrystusa i Ducha Św.

„Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.” – DzAp 19,1-5

Chrzest Jana Chrzciciela nie był wystarczający i musiał być zamieniony na właściwy chrzest! Chrzest powinien być udzielany „w IMIĘ (l.poj.) Ojca i Syna – Jezusa Chrystusa i Ducha Św.”

WARUNKI WODNEGO CHRZTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Aby przystąpić do chrztu ludzie musieli spełniać odpowiednie warunki takie jak:

 • Upamiętanie

„A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” – Dz Ap 2,37-38; 1 Tes 1,9

 • Wiara

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” – Mar 16,16; Dz Ap 8,36-38

 • Dobre sumienie – gdy wyznajemy grzechy Bóg daje nam „dobre” sumienie, które nas nie oskarża z powodu przeszłego życia.

„Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa…” – 1 Pio 3,20-21

 • Bycie uczniem – musimy zgodzić się na to by być uczniem Chrystusa i naśladować Go w życiu !

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” – Mat 28,19-20

DUCHOWE ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CHRZTU

 • Utożsamienie się z Chrystusem w śmierci, pogrzebie, zmartwychwstaniu i Nowym Życiu – Rzym 6,3-5
 • Przez chrzest otrzymujemy Dobre Sumienie. Wielu nie zaznało czystego sumienia ponieważ się nie nawrócili, pojednali z Bogiem i nie ochrzcili – 1 Pio 3,20-21; Jak 4,17
 • Chcę naśladować Jezusa w tym co on robił i nakazał. Wypełnić wszelką sprawiedliwość – Mat 3,15
 • Jest to obrzezanie serca, oznaczenie, że jesteśmy ludem Bożym, Jego dziećmi. Kiedyś obrzezanie fizyczne było pieczęcią Jego przymierza z Abrahamem (1 Mój 17,10-11). Chrzest jest pieczęcią Nowego Przymierza, nie obrzezuje on ciała ale nasze serce ! – Kol 2,11-12
 • Oznacza on przynależność do Chrystusa i Jego ciała – Mat 10,32-33; Gal 3,27

CHRZEST NIEMOWLĄT

Jak widać wyżej cztery warunki przyjęcia chrześcijańskiego chrztu automatycznie ELIMINUJĄ z chrztów niemowlęta! Nie mogą one przyjąć upamiętania, uwierzyć i być uczniami. Nie ma też ani jednego fragmentu na temat tego, że były chrzczone niemowlęta. Dlatego powinniśmy zastąpić chrzest przez pokropienie właściwym i świadomym chrztem zanurzeniowym. Nawet Jan Chrzciciel stawiał ludziom dwa wymagania: upamiętanie oraz publiczne wyznawanie grzechów. Po spełnieniu tych dwóch warunków osoby były chrzczone i zachęcane do tego by wiedli odtąd lepsze życie. Ludzie musieli najpierw to uczynić by dopiero być zanurzonym w chrzcie. Dyskwalifikuje to małe, dopiero co narodzone dzieci. My chcielibyśmy zrobić wszystko za kogoś innego, jednak prawda jest taka, że to każdy indywidualnie i świadomie musi dokonać tego wyboru sam.

Jeśli dziecko umrze zanim osiągnie odpowiedni wiek to pójdzie do Nieba. Jeśli jednak będzie świadome by zrozumieć i przyjąć ewangelię wtedy musi zdecydować czy chce iść za Jezusem i ochrzcić się czy też nie.

„Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?” – 1 Kor 7,10-16

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” – Mar 16,16

CZY CHRZEST W DUCHU ŚW. MOŻE BYĆ PRZED CHRZTEM WODNYM?

„A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.” – DzAp 10,44-48

Z powyższego tekstu wynika, że tak!

JAK WAŻNY JEST CHRZEST WODNY?

 • Dla Jezusa był na tyle ważny, że sam się ochrzcił – Mar 1,9-11
 • Był na tyle ważny, że był praktykowany w czasie Jego służby – Jan 4,1
 • Był na tyle ważny, że Jezus chciał aby był udzielany każdemu, kto w Niego wierzy – Mat 28,16-20
 • Był na tyle ważny, że pierwsi uczniowie chrzcili nowo nawróconych od razu, jak tylko ci oddali swe życie Jezusowi. Nie miało znaczenia to czy znajdowali się akurat na pustyni, w więzieniu czy w nocy. – Dz Ap 8,12,38; 9,18; 10,47
 • Był na tyle ważny, ze Paweł i Sylas w swoim bólu i cierpieniu ochrzcili dozorcę więziennego i jego rodzinę. To nie mogło czekać! – Dz Ap 16,33

CZY KAŻDY MOŻE CHRZCIĆ?

Każdy dojrzały i odpowiedzialny chrześcijanin może udzielać chrztu. Nie trzeba mieć do tego żadnego specjalnego uprawnienia. To Bóg jest dokończycielem dzieła a nie osoba chrzcząca. W Biblii jest napisane, że sam Jezus nie chrzcił ale jego uczniowie. Podobnie ap. Paweł pisał, że on sam nie chrzcił ale jego współbracia.

KIEDY MOGĘ SIĘ OCHRZCIĆ PO UWIERZENIU?

Jak czytamy Biblię zdecydowana większość historii mówiła o tym, że ludzi chrzczono bardzo szybko. Tak naprawdę zaraz po uwierzeniu byli oni chrzczeni. Nie potrzebujemy długiego i czasochłonnego procesu przygotowawczego do tego by zostać ochrzczonymi. Potrzebujemy po prostu się upamiętać i uwierzyć w Jezusa i chcieć Go naśladować w swoim życiu! W dobie jednak zacierania się naszych wartości chrześcijańskich dobrze jest przejść krótkie wprowadzenie do chrztu pod okiem doświadczonego wierzącego.

CZYM CHRZEST NIE JEST?

 • Nie jesteśmy chrzczeni po to by przyłączyć się do jakiejś denominacji, wyznania lecz aby naśladować Jezusa Chrystusa
 • Nasze grzechy nie są odpuszczane dzięki obrzędowi chrztu
 • Słowo „Chrześcijanin” – nie oznacza tego który się ochrzcił ale dosłownie oznacza ono: „być jak Jezus”. Więc jeśli jesteśmy prawdziwymi „chrześcijanami”, to ludzie będą w nas rozpoznawać Chrystusa.
 • Nikt nie zostanie zbawiony dzięki temu, że się ochrzcił ale jedynie dzięki nowo narodzeniu i wierze w Jezusa to się dzieje
 • Chrzest jest duchowym doświadczeniem, który może doprowadzić do głębszej relacji z Panem i do nadprzyrodzonych przeżyć

ZRÓB SOBIE TEST

 1. Jakie znaczenie posiada słowo chrzest?
 2. Czego symbolem jest chrzest?
 3. Dlaczego chrzest jest tak ważny?
 4. Czy ci, którzy pokutowali i uwierzyli w Pana Jezusa mają przykazane by się ochrzcić?
 5. Czy w Biblii są jakieś wzmianki na temat chrztu niemowląt?
 6. Czy tylko ordynowani duszpasterze i liderzy mogą udzielać chrztu?
 7. Czy każdy, po uwierzeniu w Jezusa potrzebuje czasu na nauczanie zanim zostanie ochrzczony?