2. Wiara w Boga


W liście do Hebrajczyków zostały wymienione 6 „podstawowych nauk o Chrystusie”. Na drugim miejscu znajduje się wiara w Boga. 

„Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest [1] upamiętanie od martwych uczynków i [2] wiara w Boga[3] Nauka o chrztach i [4] nakładaniu rąk[5] o zmartwychwstaniu umarłych i [6]sądzie wiecznym.” – Hebr 6,1-2

 • Upamiętanie od martwych uczynków – odwrócenie się od naszego starego sposobu życia
 • Wiara w Boga – założenie fundamentu naszej wiary
 • Nauka o chrztach – rodzaje chrztów i ich znaczenie
 • Nakładaniu rąk – znaczenie tego zwyczaju
 • Zmartwychwstanie umarłych – co Biblia mówi o życiu wiecznym i Niebie 
 • Sąd wieczny – rodzaje sądów i to, co Biblia mówi na ich temat

Wszystkie te sześć „nauk” możemy nazwać podstawami wiary Chrześcijańskiej pierwszego kościoła, których apostoł Paweł nauczał w społecznościach, które sam założył. Wiara w Boga to temat, którym zajmiemy się w tym artykule. Wiarę w Boga można podzielić na kilka zagadnień: Kim jest Bóg na którym mamy się oprzeć i polegać? Czym jest nasz duchowy fundament? Czym jest Słowo Boże? Co to znaczy mieć osobistą wiarę?

Fundament wiary – Jezus

Każdy dom potrzebuje być umieszczony na właściwym fundamencie. Im wyższą i konkretniejszą budowlę chcemy wznieść tym bardziej konkretny powinien mieć fundament! 

Najwyższy Budynek Świata 828 metrowy – Burj Khalifa ma 163 piętra. Jego płyta fundamentowa ma ok 4m grubości. Podparta jest ona na 194 wywierconych palach szerokości 1,5m i głębokości 45m poniżej spodu płyty!

Słaby fundament = Słaba i mała budowla

 • JEZUS CHRYSTUS NASZYM JEDYNYM FUNDAMENTEM

„Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.– 1 Kor 3,11

„Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.” – 1 Pio 2,6

„Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.” – Iz 28,16

„On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” – Dz.Ap 4,11-12

Nasz fundament to nie: kościół, nazwa, obrzędy, tradycje, ceremonie… ale osoba Jezusa Chrystusa

 • MY JESTEŚMY DUCHOWYM DOMEM, BUDOWLĄ BOŻĄ

„Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym” – Judy 1,20

„Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. ” – 1 Kor 3,9-10

„Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.” – Ef 2,20-22

„Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.” – Kol 2,7

 • JAK SPOTKAĆ SIĘ Z JEZUSEM I ZAŁOŻYĆ TEN FUNDAMENT W NASZYM ŻYCIU? 

W Mat 16,13-18 jest wyznanie Piotra na temat Jezusa [fundamentu] a później Jezus to komentuje mówiąc: „Ty jesteś Piotr” (Petros = kamyczek), i na tej (Petra = skale) zbuduję Kościół mój. Piotr otrzymał „objawienie” na temat Jezusa – prawdziwej Skały i fundamentu. Kościół jest budowany, poprzez objawienie na temat tego kim naprawdę jest Jezus !

Potrzebujemy zatem spotkać się osobiście z Jezusem i poznać jego plan zbawienia bez żadnych pośredników oraz doświadczyć łaski bezpośredniego objawienia tej prawdy. Piotr odpowiedział sam na pytanie Jezusa, nikt go nie uczył. Jezus powiedział do Piotra, że „nie ciało i krew ci to objawiły lecz Ojciec mój, który jest w Niebie”. Boga poznajemy nie poprzez rozum, czy dedukcje ale przez OBJAWIENIE. Jedynie Duch Św. jest w stanie przekonać ludzi, nie my! My możemy opowiadać o Bogu, zasiewać Słowo Boże w ludziach a później je podlewać ale jedynie Bóg może dać wzrost!

„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” – Jan 16,13-14

„Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. – 1 kor 3,6-7

Jedynie Bóg daje wzrost – On jest w stanie dać życie duchowe do martwych ciał ! 

Potrzebujemy dostać podobne objawienie na temat Jezusa i jego dzieła jak dostał je Piotr i zaakceptujemy tą prawdę. Nie tylko uznać Jezusa jako postać historyczną czy jako nauczyciela ale poznać Go osobiście jako objawionego przez Boga. Każdy kościół chrześcijański oraz wierząca osoba może nas wspomóc w tym procesie.

A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” – Jan 17,3

„To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny… Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” – 1 Jana 5,13.20

Nasza WIARA musi być oparta nie ma uczynkach czy kościele ale na OSOBIE, którą znamy osobiście i z którą mamy relację poprzez modlitwę – Jezusie Chrystusie!

Czy jesteś Chrześcijaninem? Jeśli mówisz: „mam nadzieję, że tak”, „tak mi się wydaje”,  „staram się nim być”,  „nie wiem” to twoja WIARA nie jest zbudowana na JEDYNYM PEWNYM FUNDAMENCIE – OSOBISTYM POZNANIU JEZUSA CHRYSTUSA ! On daje mam pewność tak jak Piotrowi! Gdy mamy pewność możemy wtedy przyznawać się do Niego swoim życiem!

FUNDAMENT WIARY – Objawione słowo Boże

„Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca.” – Jan 14,23-24

„Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań (słów), jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak On postępował.” – 1 Jan 2,4-5

Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.” – Mat 7,24-27

Skoro jesteśmy budowniczymi to musimy nauczyć się mądrze BUDOWAĆ nasze domy. Obydwoje ludzi doświadczało tych samych przeciwności i prób. Bóg nie obiecywał nam, że nasze życie będzie wolne od burz i przeciwności ! W naszym życiu może być wiele przeciwności: alkoholizm, patologiczny dom, problem strachu, odrzucenia, bieda i brak finansów i wiele innych… Mimo to nasz dom może się ostać dzięki solidnemu fundamentowi Jezusa jeśli będziemy taki mieć! 

 • CO TO ZNACZY BUDOWANIE NA SKALE?

„Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale !” – Mat 7,24

Możemy być mądrymi albo głupimi chrześcijanami. Budować na skale oznacza to, że słuchamy i wykonujemy to, co spisał dla nas Bóg w Jego Słowie.

Budowanie na SKALE polega na tym, by słuchać słów Chrystusa i WYKONYWAĆ JE.

„A teraz, bracia, polecam was Bogu i słowu jego łaski, które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni.” – Dz.Ap 20,32

Słowo Boże, które czytamy i słuchamy i które wypełniamy jest w stanie zbudować w nas, wierzących mocną, bezpieczną budowlę wiary na fundamencie Chrystusa. Wiara w Boga to poleganie na Jego Słowie!

 • CO ŁĄCZY JEZUSA Z BIBLIĄ ?

 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.” – Jan 1,1-4

„A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.” – Jan 1,14

„Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy [Jezus]. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: SŁOWO BOŻE.” – Obj 19,11-13

JEZUS CHRYSTUS JEST NIEROZERWALNIE ZWIĄZANY ZE SŁOWEM BOŻYM

Biblia jest pisanym Słowem Bożym a Jezus Chrystus jest żywym Słowem Bożym.

 • JAKI STOSUNEK DO BIBLII POWINIEN MIEĆ KAŻDY CHRZEŚCIJANIN ?

„Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca.”– Jan 14,23-24

Każdy chrześcijanin powinien mieć taki sam stosunek do Słowa Bożego co do samego Jezusa Chrystusa. Jeśli jest coś napisane w Biblii, to tak jakby sam Bóg do nas przemawiał ! Czy posłuchamy tego, co mówi?

ZACHOWYWANIE, PRZESTRZEGANIE SŁOWA BOŻEGO: 

 • Jest najważniejszą cechą rozpoznawczą ucznia Chrystusa, odróżniającą nas od ludzi ze świata.
 • rodzi w nas wiarę, gdyż wiara jest ze słuchania i trwania w Słowie Bożym
 • Mówi o naszej miłości do Boga i poddaniu Jego woli.
 • Powoduje, że Chrystus nam się objawia a my poznajemy Go bardziej.
 • Powoduje, że Ojciec i Syn przychodzą do ucznia i na stałe w nim mieszkają.

„Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań (słów), jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.” – 1 Jan 2,4-5

JAKIE ZNACZENIE MA DLA CIEBIE SŁOWO BOŻE?

 • Twój stosunek do Słowa Bożego jest jednocześnie twoim stosunkiem do samego Boga.
 • Nie kochasz Boga bardziej niż Jego słowo.
 • Nie jesteś bardziej posłuszny Bogu niż Jego Słowu.
 • Nie szanujesz Boga bardziej niż Jego słowo.
 • Nie masz w swoim sercu i życiu więcej miejsca dla Boga niż dla Jego słowa.

CZY BÓG ZNACZY DLA CIEBIE TYLE SAMO CO JEGO SŁOWO ?

Słowo Boże jest najwyższym kryterium, według którego wszystko inne musi być sprawdzane i osądzane

Jezus, gdy był kuszony na pustyni przez szatana odpierał ataki… SŁOWEM BOŻYM. Szatan również walczył wyrwanym z kontekstu SŁOWEM BOŻYM. Oni obydwoje wiedzieli jaki autorytet ma SŁOWO BOŻE. Trzeba pamiętać, że samo studiowanie Słowa Bożego nikogo nie zbawi. Tym który zbawia jest OSOBA Jezusa Chrystusa, który daje nam objawienie poprzez Ducha Św.

Możesz być uczonym w piśmie ale nie znać Boga ! Jednak fakt, że występują takie zagrożenia nie usprawiedliwia nas przed NIE CZYTANIEM i NIE STUDIOWANIEM Słowa Bożego ! Zarówno Szatan jak i Jezus znali i studiowali SŁOWO BOŻE ! Jeden ku dobremu a drugi ku złemu ! Jednak Jezus nie zrezygnował z poznawania i studiowania Słowa Bożego z tego powodu, że byli faryzeusze, którzy również studiowali i nie znali Boga ! Wierzący z Berei sprawdzali to, co mówił ap. Paweł, czy tak się rzeczy mają ! Powinniśmy sprawdzać wszystko ze Słowem Bożym, bo ono jest naszym autorytetem w kwestiach wiary ! Naszą odpowiedzialnością jest znać je bardzo dobrze !

Wiara w Boga to osobiste poznanie Go oraz Jego Słowa i trwanie w Nim. To również posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Nie możemy oddzielić Jezusa Chrystusa jako naszego fundamentu od Jego słowa, które nam pozostawił. Potrzebujemy karmić się i żyć Jego słowem spisanym jak też mieć z Nim osobistą, bliską relację poprzez spędzanie z Nim czasu. Wiara to pewność tego, że Bóg jest i działa w naszym życiu i otaczającym nas świecie i że On jest jedyną legalną władzą we wszechświecie, której należy się nasza chwała, uwielbienie i cześć.

NASZA OSOBISTA WIARA

Jeśli chcemy być: zbawieni, ochrzczeni Duchem Św., uzdrowieni lub doświadczyć przełomu w innych rzeczach to jedyna drogą na otrzymanie ich jest twoje WIARA w sercu. Nie ma innej drogi.

„Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.” – Obj 3,11

Diabeł próbuje ukraść nam to, co mamy i Jezus o tym wiedział ! Dlatego bardzo ważna jest nasza osobista wiara i jej wyznawanie każdego dnia.

WIARA jest jak MIŁOŚĆ, uzewnętrznia się w UCZYNKACH i SŁOWACH !

Nie ma WIARY bez wyznania. Wzrost wiary = wzrost naszego wyznania !

„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Różne napomnienia i zakończenie Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie…” – 1 Tym 6,10-13

WYZNANIE – ukierunkowuje nas i wyznacza granice i cele do których zmierzamy.

„I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie; widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspakajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.” – 4 Moj 13,26-33

10 wywiadowców określiło granice swojego życia poprzez swoje wyznanie: „nie możemy tego zrobić”. Dlatego nie weszli do Ziemi obiecanej i umarli w niedostatkach ! Kaleb i Jozue mieli wyznanie wiary i zaufanie w Bogu: „Nasz Bóg może wydać ich w nasze ręce”! Nie musi tego zrobić ale może to zrobić. Kaleb i Jozue nie byli bardziej wyjątkowymi osobami od innych! Jozue przebywał przy Mojżeszu i świątyni! Czy ty jesteś blisko ludzi wiary i kościoła? Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie, dlatego nasza osobista wiara w Boga jest tak ważna. Każdy z nas kiedyś osobiście stanie przed Bogiem.